مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهدی احمدی مقدم, امیرحسین محوی, مسعود یونسیان
کلیدواژه ها : آلومينيوم - چای - اينفوزيون - ايران
: 13849
: 9
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: برگ سیاه چای یکی از منابع مهم آلومینیوم در رژیم غذایی است. اين مطالعه با هدف بررسی ميزان آلومينيوم در اينفوزيون چای مصرفی کشور طراحی و اجرا شده است. مواد و روش¬ها: به¬منظور پایش آلومینیوم در چای مصرفی ایرانی 27 نوع چاي (نمونه¬های داخلی و خارجی) از سوپرمارکت¬ها و مغازه¬هاي سطح شهر خريداري شد و پس از تهيه اينفوزيون در زمان¬های 10 و 60 دقيقه غلظت آلومينيوم توسط روش جذب اتمی قرائت شد و نتايج به¬دست آمده توسط نرم¬افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج: در 10 دقيقه اينفوزيون چای باروتی با 59/1 حداقل و بامداد با 60/18 ميلی¬گرم بر ليتر حداکثر مقدار آلومينيوم را نشان دادند. هم¬چنين در 60 دقيقه اينفوزيون چای ترش مکه با 28/1 حداقل و گلستان با 2/27 ميلی¬گرم بر ليتر حداکثر مقدار آلومينيوم را نشان دادند. آناليز آماری نتايج با استفاده از آزمون t زوج نشان می¬دهد که زمان اينفوزيون به¬طور معناداری بر ميزان نشت آلومينيوم به داخل اينفوزيون مؤثر نبوده و با افزايش زمان اينفوزيون غلظت آلومينيوم افزايش نمی¬يابد (05/0<P). محاسبات نشان دادند که اگرچه 1 ليتر چای 68/17 درصد دريافت روزانه خوراکی آلومينيوم را تشکيل می¬دهد، درصد در دسترس برای جذب در دستگاه گوارش فقط 49/8 درصد متوسط غلظت کل آلومينيوم می¬باشد.نتیجه¬گیری: بنابراين بر اساس يافته¬های این مطالعه چنين می¬توان گفت که نوشيدن چای به مقدار متوسط نمی¬تواند هيچ اثر سمی بر انسان داشته باشد. اگرچه ذکر اين نکته ضروری است که نوشيدن چای ممکن است در افرادی که جذب يا دفع آلومينيوم در بدن آن¬ها دچار مشکل است سميت آلومينيوم ايجاد کند.